ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพิทักษ์ มณีขำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียน
ความครบถ้วนของเนื้อหา
ความสวยงาม
ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
ดูผลโหวด
แบบสำรวจความคิดเห็นการบริหารงาน ทั้ง 4 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคลากร ด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้านวิชาการ สามารถนำโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมต่อการแข่งขันได้
ด้านการเงินและพัสดุ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานทั่วไป
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/09/2012
ปรับปรุง 02/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 239813
Page Views 319269

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทัพเซียม ตาพระยา ตาพระยา
2 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ตาพระยา ตาพระยา
3 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา
4 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 ตาพระยา ตาพระยา (037) 269810,269809
5 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย ตาพระยา ตาพระยา 037 243656
6 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดเวียน ตาพระยา ตาพระยา 0 1861 6322
7 โรงเรียนตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา
8 โรงเรียนบ้านตะโก ตาพระยา ตาพระยา
9 โรงเรียนบ้านเจริญสุข ทัพราช ตาพระยา
10 โรงเรียนทัพราชวิทยา ทัพราช ตาพระยา
11 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา
12 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ทัพราช ตาพระยา
13 โรงเรียนบ้านโคกไพล ทัพราช ตาพระยา 037550113
14 โรงเรียนวัดหนองติม ทัพราช ตาพระยา
15 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา
16 โรงเรียนบ้านโคกทหาร ทัพเสด็จ ตาพระยา
17 โรงเรียนบ้านแสง์ ทัพเสด็จ ตาพระยา
18 โรงเรียนบ้านโคกแจง ทัพเสด็จ ตาพระยา 0813858582
19 โรงเรียนบ้านมะกอก ทัพเสด็จ ตาพระยา 01 3775044
20 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ทัพเสด็จ ตาพระยา
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข ทัพไทย ตาพระยา
22 โรงเรียนบ้านรัตนะ ทัพไทย ตาพระยา 037 243363
23 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ทัพไทย ตาพระยา
24 โรงเรียนบ้านกะสัง ทัพไทย ตาพระยา
25 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ทัพไทย ตาพระยา
26 โรงเรียนบ้านทัพไทย ทัพไทย ตาพระยา
27 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 ทัพไทย ตาพระยา
28 โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 โคคลาน ตาพระยา
29 โรงเรียนบ้านโคคลาน โคคลาน ตาพระยา
30 โรงเรียนซับม่วงวิทยา โคคลาน ตาพระยา
31 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โคคลาน ตาพระยา
32 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ช่องกุ่ม วัฒนานคร
33 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง) ช่องกุ่ม วัฒนานคร
34 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ช่องกุ่ม วัฒนานคร
35 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน วัฒนานคร
36 โรงเรียนบ้านสี่แยก ท่าเกวียน วัฒนานคร
37 โรงเรียนบ้านโนน ท่าเกวียน วัฒนานคร
38 โรงเรียนบ้านเขาจาน ท่าเกวียน วัฒนานคร 037-550053
39 โรงเรียนบ้านนางาม ท่าเกวียน วัฒนานคร 09 5441284
40 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร
41 โรงเรียนบ้านหนองยาง ท่าเกวียน วัฒนานคร
42 โรงเรียนบ้านหนองหอย ผักขะ วัฒนานคร
43 โรงเรียนบ้านทดน้อย ผักขะ วัฒนานคร
44 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ผักขะ วัฒนานคร
45 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ ผักขะ วัฒนานคร
46 โรงเรียนบ้านโป่งคอม ผักขะ วัฒนานคร
47 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก วัฒนานคร วัฒนานคร
48 โรงเรียนวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร
49 โรงเรียนบ้านหนองแสง วัฒนานคร วัฒนานคร
50 โรงเรียนบ้านพร้าว วัฒนานคร วัฒนานคร
51 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา วัฒนานคร วัฒนานคร (037) 261318
52 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก วัฒนานคร วัฒนานคร
53 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร
54 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
55 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
56 โรงเรียนร่มเกล้า หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
57 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
58 โรงเรียนบ้านช่องก่ำ หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
59 โรงเรียนบ้านวังรี หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
60 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมัง หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร 037243014
61 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองน้ำใส วัฒนานคร
62 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หนองน้ำใส วัฒนานคร
63 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองน้ำใส วัฒนานคร
64 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองน้ำใส วัฒนานคร
65 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา หนองน้ำใส วัฒนานคร
66 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร 037-550068
67 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร
68 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร 037550069
69 โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร
70 โรงเรียนบ้านท่าช้าง หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร
71 โรงเรียนบ้านบุกะสัง หนองแวง วัฒนานคร
72 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองแวง วัฒนานคร
73 โรงเรียนบ้านหนองหมู หนองแวง วัฒนานคร
74 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง วัฒนานคร
75 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ห้วยโจด วัฒนานคร
76 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ห้วยโจด วัฒนานคร
77 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ห้วยโจด วัฒนานคร 037260285
78 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ แซร์ออ วัฒนานคร 037243252
79 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ แซร์ออ วัฒนานคร 0819451129
80 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา แซร์ออ วัฒนานคร
81 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร โนนหมากเค็ง วัฒนานคร
82 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา โนนหมากเค็ง วัฒนานคร 084-8689968
83 โรงเรียนบ้านทับใหม่ โนนหมากเค็ง วัฒนานคร
84 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ โนนหมากเค็ง วัฒนานคร
85 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
86 โรงเรียนบ้านวังยาว คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
87 โรงเรียนบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
88 โรงเรียนบ้านทับยาง คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
89 โรงเรียนบ้านคลองวัว คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
90 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองน้ำใส อรัญประเทศ
91 โรงเรียนบ้านกุดหิน คลองน้ำใส อรัญประเทศ
92 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส คลองน้ำใส อรัญประเทศ
93 โรงเรียนบ้านเขาน้อย คลองน้ำใส อรัญประเทศ
94 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี คลองน้ำใส อรัญประเทศ
95 โรงเรียนสระปทุม ทับพริก อรัญประเทศ
96 โรงเรียนบ้านคลองหว้า ทับพริก อรัญประเทศ
97 โรงเรียนบ้านหนองแข้ ท่าข้าม อรัญประเทศ
98 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม อรัญประเทศ
99 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง ท่าข้าม อรัญประเทศ (037) 431048
100 โรงเรียนบ้านตุ่น บ้านด่าน อรัญประเทศ
101 โรงเรียนบ้านกุดม่วง บ้านด่าน อรัญประเทศ
102 โรงเรียนบ้านด่าน บ้านด่าน อรัญประเทศ
103 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ บ้านด่าน อรัญประเทศ
104 โรงเรียนอนุบรรพต บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ
105 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ
106 โรงเรียนบ้านหนองเทา บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ
107 โรงเรียนพวงคราม บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ
108 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ป่าไร่ อรัญประเทศ
109 โรงเรียนบ้านโคก ป่าไร่ อรัญประเทศ
110 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ ผ่านศึก อรัญประเทศ
111 โรงเรียนกรุงไทย ผ่านศึก อรัญประเทศ
112 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ ผ่านศึก อรัญประเทศ
113 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ผ่านศึก อรัญประเทศ
114 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ผ่านศึก อรัญประเทศ
115 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ฟากห้วย อรัญประเทศ
116 โรงเรียนบ้านทดเจริญ ฟากห้วย อรัญประเทศ
117 โรงเรียนบ้านฟากห้วย ฟากห้วย อรัญประเทศ
118 โรงเรียนบ้านกุดแต้ ฟากห้วย อรัญประเทศ
119 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หนองสังข์ อรัญประเทศ 037 428055
120 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย หนองสังข์ อรัญประเทศ
121 โรงเรียนบ้านหนองบัว หันทราย อรัญประเทศ
122 โรงเรียนบ้านหันทราย หันทราย อรัญประเทศ (037) 426021
123 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง หันทราย อรัญประเทศ
124 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ อรัญประเทศ อรัญประเทศ
125 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อรัญประเทศ อรัญประเทศ
126 โรงเรียนพรพงษ์กุล อรัญประเทศ อรัญประเทศ
127 โรงเรียนอรัญประเทศ อรัญประเทศ อรัญประเทศ
128 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อรัญประเทศ อรัญประเทศ 0 3723 1357
129 โรงเรียนเมืองไผ่ เมืองไผ่ อรัญประเทศ
130 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 เมืองไผ่ อรัญประเทศ
131 โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองม่วง โคกสูง
132 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง โคกสูง
133 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง หนองม่วง โคกสูง
134 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี หนองม่วง โคกสูง
135 โรงเรียนวัดหนองม่วง หนองม่วง โคกสูง
136 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองม่วง โคกสูง
137 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ หนองม่วง โคกสูง
138 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง โคกสูง
139 โรงเรียนบ้านละลมติม(จิตรพลานุสนธิ์) โคกสูง โคกสูง (037) 441248
140 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด โคกสูง โคกสูง
141 โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง โคกสูง 037514148
142 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น โนนหมากมุ่น โคกสูง
143 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (บ้านอ่างศิลา) โนนหมากมุ่น โคกสูง
144 โรงเรียนบ้านหนองจาน โนนหมากมุ่น โคกสูง