ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุพจน์ เกษสุภะ
ครูผู้ช่วย