ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุพจน์ เกษสุภะ
ครู คศ.1