ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1

นางสงบจิตร บุญสรรค์
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1

นายวิชัย นนทการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพิชญา เลิศสงคราม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1