ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1

นางสงบจิตร บุญสรรค์
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1

นายวิชัย นนทการ
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชญา เลิศสงคราม
พนักงานราชการ