ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายลิขิต ของนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจินตนา บุญหนัก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0