ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายโสฬส ท่าอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววารุณี ไวนุขัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0