ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววารุณี ไวนุขัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0