ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

นายเรืองรอง สุทธิบุตร
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3