ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ท่าอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายโสฬส ท่าอุดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0