ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ท่าอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์