ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกัญญา จันทะนันท์
ครู คศ.1