ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับครูอาสาแลกเปลี่ยนนานาชาติ
โรงเรียนบ้านเขาจานจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยมีครูอาสาต่างชาติมาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ กล้าแสดงออก ซึ่งนกัเรียนต่างก็เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,16:38   อ่าน 599 ครั้ง