ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อวันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านเขาจานได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการนำเสนอผลงานของตนเองกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,09:17   อ่าน 478 ครั้ง