ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ
โรงเรียนบ้านเขาจานได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยการปลูกพักสวนครัวไว้บริโภคเอง นำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน ผักที่ปลูกได้แก่ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ผักชี ต้นหอม ผักกาด เป็นต้น
พืชสมุนไพร
พืชสุมนไพรในโรงเรียน ได้แก่ ขิงข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว ว่านหางจระเข้ ฟ้าทะลายโจร ต้นย่านาง มะขาม ฯลฯ
แปลงกล้วยน้ำหว้า
โรงเรียนปลูกกล้วยไว้รับทานเอง เนื่องจากปลูกง่าย บำรุงรักษาง่าย นักเรียนได้ความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังให้ความร่มเงาด้วย
โรงเพาะเห็ด
โรงเรียนมีโรงเรือนเพาะเห็นไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ นำไปประกอบอาหาร เป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง
บ่อเลี้ยงปลา
โรงเรียนมีบ่อเลี้ยงปลา ทั้งปลานิล ปลาดุก เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เช่นกัน
เล้าเป็ด
โรงเรียนมีเล้าเป็ดไว้สำหรับเลี้ยงเป็ดไว้กินไข่ เหลือกินก็ขายให้กับครูในโรงเรียน และใช้ประกอบอาหารกลางวันด้วย
สวนถาดแบบชื้น
โรงเรียนสอนนักเรียนให้ฝึกทำสวนถาดแบบชื้น เพื่อส่งเข้าแข่งขันทางวิชาการทั้งระดับกลุ่ม ระดับเขต ระดับประเทศ
สนามเด็กเล่น
โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นให้นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว การเล่นอย่างมีวินัย ทักษะกระบวนการกลุ่ม ความสามัคคี การแบ่งปัน
ห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับการค้นคว้าหาความรู้ ฝึกทักษะการใช้ ICT  ใช้ในการเรียนการสอน การจัดทำสารสนเทศของนักเรียน สารสนเทศของโรงเรียน
ศุนย์อาเซียนศึกษา
โรงเรียนมีห้องอาเซียนไว้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน สำนักงานใหญ่ เพลงอาเซียน วัฒนธรรมการแต่งกาย อาหารประจำชาติ เป็นต้น
ห้องสมุด
โรงเรียนมีห้องสมุดไว้บริการนักเรียน ครู อย่างหลากหลาย ทั้งหนังสือเสริมทักษะการอ่าน การเขียน นิทาน แบบฝึกหัด  ข้อสอบทุกกลุ่มสาระ หนังสือความรู้ทั่วไป และอื่น ๆ
ห้องวิทยาศาสตร์
โรงเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ไว้สำหรับการค้นคว้า ทดลอง ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตวทยาศาสตร์ และเรียนรู้อย่างมีความสุข
ห้องเรียน
ทุกห้องเรียนจะมีความรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน จดจำ เข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม