ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านเขาจานเปิดสอนระดับ
1. ระดับชั้นอนุบาล
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3. มัธยมศึกษาปีที่ 1-3