ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้
  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
  6. จัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  8. ส่งเสริมการเล่นกีฬารักษาสุขภาพ