ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านเขาจานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รักษ์ความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ สุขภาพดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ปรัชญา

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก