ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 " ทักทาย  ไหว้  ยิ้ม "


 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 " การออม "