ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ที่อยู่
       หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160

พื้นที่     19 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา

เปิดทำการสอน     ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2520 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยความเห็นชอบของนายดิลก จิตต์ประเสริฐ หัวหน้าหมวดการศึกษา อำเภอวัฒนานคร และชาวบ้าน และชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน 19 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน ปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง

ครูคนแรก (ครูใหญ่)      นายเพทาย ยาขันทิพย์ ดำรงตำแหน่ง

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน     นายสันติ  ศรีสุวรรณดิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาจาน ตั้งแตืปี่ พ.ศ.2546 - 30 กันยายน 2557

ปัจจุบัน      เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2539  ปัจจุบันมีนายพิทักษ์  มณีขำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาจาน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557

สภาพแวดล้อมทั่วไป     ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง พื้นที่เป็นดินลูกรัง บริเวณทั่วไปต้องพัฒนาปรับปรุง เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ พื้นที่ทั่วไปบริเวณโรงเรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนร่มรื่นดี แต่ขาดความสวยงาม ความเป็นระเบียบ จึงจำเป็นต้องพัฒนาต่อไป

คำขวัญโรงเรียน      ใฝ่ศึกษา ส่งเสริมกีฬา พัฒนาก้าวไกล

สีประจำโรงเรียน       เขียว , ขาว

อักษรย่อ  โรงเรียนบ้านเขาจานใช้    "ขจ"