ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 " ทักทาย  ไหว้  ยิ้ม "
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 " การจัดสวนถาด "