ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ที่โรงเรียนบ้านนางาม
ชุดลูกเสือ
25 ม.ค. 59 ถึง 26 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่จ.ชลปุรี
ชุดลูกเสือ
21 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 สอบกลางภาคนักเรียนมัธยม1-3
ชุดนักเรียน
14 ม.ค. 59 นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ทัศนศึกษาที่ จ.จันทบุรี
ชุดพละศึกษา
11 ม.ค. 59 ถึง 12 ม.ค. 59 สอบ Pre O-net
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ
ชุดนักเรียน
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เพื่อให้ความสำคัญแก่อนาคตของชาติ ใฝห้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ
ชุดนักเรียน
26 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 สอบปลายภาค
วันที่ 26-28 เดือน กันยายน 2555 โรงเรียนบ้านเขาจาน จัดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านเขาจาน ฝ่ายวิชาการ
20 ก.ย. 55 ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ในวันที่ 20 เดือน กันยายน 2555 จะมีคณะกรรมการจากกลุ่มไตรมิตร เข้ามาติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำทีมโดย
1. นายณรงค์  ใจผ่อง                 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2
2. นางสาวฉัตรสุดา  เกิดพิสุทธิ์     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศน์
3. นางศิริพร  งานจั่นศรี               ตำแหน่ง ศึกษานิเทศน์
โรงเรียนบ้านเขาจาน ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ย. 55 ถึง 14 ก.ย. 55 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในวันที่ 13-14 เดือนกันยายน 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกลุ่มสาระ ให้โรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โดยโรงเรียนบ้านเขาจานได้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในทุกกลุ่มสาระ ทุกกิจกรรม
28 ส.ค. 55 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
จะมีการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในวันที่ 28 เดือน สิงหาคม 2555 โดยคณะกรรมการจากโรงเรียนอื่น ๆ จำวน 3 ท่าน